Ochrana osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ:

CaravanLand s.r.o.

Nad Plážou 4489/18A

974 01  Banská Bystrica

+421 905 220 700

info@karavanvan.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

  • Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
  • Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby

Príjemcovia získaných osobných údajov: CaravanLand s.r.o.

Doba uchovávania osobných údajov: Na neurčito.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov: Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom: Nie sú vymenovaní.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu neurčitú. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.